עדימה ןיבל הז ךסמב עדימה ןיב המאתה יא לש הרקמב
הכמסה ידומילב עדימה עבוק ,הכמסה ידומילב

04-02-2001 ךיראתל ןוכנ
34989103.ז.ת
ןיביצ באויםש
(תיתנש תלת תינכת)בשחמה יעדמלולסמ
בשחמה יעדמב םיעדמל רגובראות

תודוקנ
תורבטצמ
תוחלצה רועיש
יללכ
עצוממ
יללכ
117.5100 98.20

םייוכיז
ןויצ.קנעוצקמ םש
99 5.0 'מ1 ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח 104010
דוקינ אלל רוטפ 0.0 'א קלח גווס-1 הקיסיפ תומלשה 113013
דוקינ אלל רוטפ 0.0 'ב קלח גווס-2 הקיסיפ תומלשה 113014
95 4.0 יס תפש - בשחמל אובמ 234112
דוקינ םע רוטפ 3.0 תינכט תילגנא 324012

12.0 יוכיז תודוקנ כ"הס

(ח"נשת)1997/98 ףרוח
ןויצ.קנעוצקמ םש
95 3.0 תויתרפס תוכרעמ 044145
98 5.0 'מ2 ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח 104011
100 5.0 א  הרבגלא 104167
100 3.5 מ1 הקיסיפ 114071
100 3.0 בשחמה תונכתו ןוגרא 234118
91 3.0 תוכרעמ תונכתל אובמ 234122
98 3.0 תיטרקסיד הקיטמתמ 234144
95 1.0 םינב רודכ יקחשמו רשוכ-ינפוג ךוניח 394800
97.60 עצוממ
100% תוחלצה
26.5 כ"הס

(ח"נשת)1997/98 ביבא
ןויצ.קנעוצקמ םש
100 3.5 הלכלכל אובמ 094591
100 2.5 ח/תוליגר תוילאיצנרפיד תואושמ 104131
96 2.5 ח תינרדומ הרבגלא 104134
98 4.5 מ2 הקיסיפ 114072
100 3.0 םיפרגה תרותב םימתירוגלא 234246
100 3.0 1 בשחמה יעדמל הקיגול 234292
100 3.0 תונכת תופש 236319
99.10 עצוממ
100% תוחלצה
22.0 כ"הס

(ט"נשת)1998/99 ףרוח
ןויצ.קנעוצקמ םש
100 4.0 מ תורבתסה 094412
100 4.0 1 תירמונ הזילנא 234107
100 3.0 1 םינותנ ינבמ 234218
100 3.0 יגול ןכת 234262
98 3.0 תבשחוממ הקיפרג 234325
95 3.0 הנכות תסדנהב תוטיש 236321
100 3.0 תוילמרופ תופשו םיטמוטוא 236353
100 3.0 םימצע החנומ תונכת 236703
93 1.0 היחש - ינפוג ךוניח 394802
99.00 עצוממ
100% תוחלצה
27.0 כ"הס

(ט"נשת)1998/99 ביבא
ןויצ.קנעוצקמ םש
87 2.5 םיסדנהמל תיקשמ הרקב 094810
100 4.0 מ1 תינגרוא-יא הימיכ 124104
99 3.5 הלעפה תוכרעמל אובמ 234119
100 3.0 'ב תויעבט תופש דוביע 236302
94 3.0 םיבשחמ תותשרל אובמ 236334
100 3.0 תויבושיחה תרות 236343
97 3.0 היצליפמוקה תרות 236360
97 3.0 'ב םדקתמ תונכתב טקיורפ 236512
100 2.0 תרושקתו הניפצב תויתרפס תורדס 236516
97.30 עצוממ
100% תוחלצה
27.0 כ"הס

(ט"נשת)1998/99 ץיק
ןויצ.קנעוצקמ םש
100 3.0 'א םדקתמ תונכתב טקיורפ 236503
100.00 עצוממ
100% תוחלצה
3.0 כ"הס